کسب مجوز رتبه علمی پژوهشی دوفصلنامه معرفت سیاسی

دوفصلنامه معـرفت سـیاسی متعلق به گـروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی (ره) به دو فصلنامه علمی پژوهشی ارتقاء یافت.