پایان نامه ها

پایان نامه های دفاع شده گروه علوم سیاسی تا تاریخ 01/08/1391 به شرح ذیل می باشد:

پایان نامه 1

موضوع پایان‌نامه:

روششناسی تحلیل اندیشه‌های رجال دینی سیاسی در سده اخیر ایران

نام:

ذبیح الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

نعیمیان

تاریخ دفاع:

1385/12/031

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر موسی نجفی

راهنما

جناب آقای محمد علی فتح اللهی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 
پایان نامه 2

موضوع پایان‌نامه:

بررسی نظریه انحطاط در اندیشه معاصر

نام:

ابوذر

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

مظاهری مقدم

تاریخ دفاع:

1385/12/03

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محمد علی فتح اللهی

راهنما

جناب آقای دکتر موسی نجفی

مشاور

جناب آقای حسین کچوئیان

داور

 
 پایان نامه 3

موضوع پایان‌نامه:

آسیب شناسی نهضت‌های اسلامی معاصر از دیدگاه امام خمینی (ره)

نام:

عصمت الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

شریفی

تاریخ دفاع:

1385/08/21

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محمد ستوده آرانی

راهنما

جناب آقای محمد وحید بینش

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروز لک

داور

 
پایان نامه 4

موضوع پایان‌نامه:

بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیزم مسیحی و انگاره موعودگرایی

نام:

محسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

قنبری آلانق

تاریخ دفاع:

1387/01/31

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر غلام رضا بهروزلک

راهنما

جناب آقای محمد ستوده آرانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 
پایان نامه 5

موضوع پایان‌نامه:

نقش شیعیان در تحولات سیاسی معاصر افغانستان 1380 1375

نام:

عبداللطیف

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

نظری

تاریخ دفاع:

1385/02/07

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محمد ستوده آرانی

راهنما

جناب آقای محمد وحید بینش

مشاور

جناب آقای ابراهیم متقی

داور

         
 
پایان نامه 6

موضوع پایان‌نامه:

تحول شناخت عالمان شیعه از غرب در تاریخ معاصر

نام:

احمد

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

رهدار

تاریخ دفاع:

1385/06/26

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر موسی نجفی

راهنما

جناب آقای محمد علی فتح اللهی

مشاور

جناب آقای نجف لک زایی

داور

 
پایان نامه 7

موضوع پایان‌نامه:

استراتژی امریکا در عصر فرا طالبان

نام:

ذاکر حسین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ارشاد

تاریخ دفاع:

1385/08/14

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای ابراهیم متقی

راهنما

جناب آقای دکتر حمید احمدی

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

 
پایان نامه 8

موضوع پایان‌نامه:

تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی(ره)

نام:

مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ابوطالبی

تاریخ دفاع:

1385/12/13

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محمد علی فتح اللهی

راهنما

جناب آقای دکتر موسی نجفی

مشاور

جناب آقای دکتر داود مهدوی زادگان

داور

 
پایان نامه 9

موضوع پایان‌نامه:

جایگاه مصلحت در اختیار حاکم اسلامی

نام:

سعید

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

باغستانی

تاریخ دفاع:

1386/06/17

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین محسن محمدی عراقی اراکی

راهنما

جناب آقای سید محمدحسین رئیس زاده

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین زاده یزدی

داور

 
پایان نامه 10

موضوع پایان‌نامه:

درآمدی بر کارآمدی فقه سیاسی در اداره و حل معضلات جامعه

نام:

سید مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

فقیهی

تاریخ دفاع:

1389/04/12

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن آبادی

داور

 

 

پایان نامه 11

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های کارآمدی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

نام:

رمضان علی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

فصاحت

تاریخ دفاع:

1391/03/03

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن آبادی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

داور

 

 

پایان نامه 12

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های آزادی در الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی

نام:

عبدالله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

نظری

تاریخ دفاع:

1391/02/30

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

مشاور

جناب آقای دکتر غلام رضا بهروزلک

داور

 

 

پایان نامه 13

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های عقلانیت در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

نام:

محسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

راشد

تاریخ دفاع:

1391/03/21

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن آبادی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

داور

 

 

پایان نامه 14

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های خدمت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی

نام:

محمد

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

قاسمی

تاریخ دفاع:

1391/05/14

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین حسین ارجینی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن آبادی

داور

 

 

پایان نامه 15

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های عدالت محوری در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

نام:

محمدتقی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

کریمی

تاریخ دفاع:

1390/12/23

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدکاظم رجائی ‌رامشه

داور

 

 

پایان نامه 16

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

نام:

محمدحسین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

خلوصی

تاریخ دفاع:

1391/02/16

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

 

 

پایان نامه 17

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های استقلال در الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی

نام:

محمد اسماعیل

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

عمار

تاریخ دفاع:

1391/02/16

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین حسین ارجینی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن آبادی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

پایان نامه 18

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های کرامت انسان در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی

نام:

محمدحسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

عرب زاده گورچوئی

تاریخ دفاع:

1391/07/16

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین حمزه علی وحیدی منش

داور

 

 

 

 

 

 

پایان نامه 19

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های وحدت و اتحاد در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی

نام:

محمدعلی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

بیانی

تاریخ دفاع:

1391/03/08

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

 

 

پایان نامه 20

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های تنوع و پویایی در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی

نام:

حفیظ الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

مبلغ

تاریخ دفاع:

1391/02/23

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

جناب آقای دکتر غلام رضا بهروزلک

داور

 

 

پایان نامه 21

 

موضوع پایان‌نامه:

شاخص‌های ولایت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی

نام:

مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

طاهری

تاریخ دفاع:

1390/11/18

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن ‌آبادی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

پایان نامه 22

 

موضوع پایان‌نامه:

تأثیر انقلاب اسلامی بر هویت مسلمانان با تأکید بر ترکیه و لبنان

نام:

نورالدین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

جعفری

تاریخ دفاع:

1389/02/30

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای مصطفی ملکوتیان

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی

داور

 

 

پایان نامه 23

 

موضوع پایان‌نامه:

آسیب شناسی احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران

نام:

محمدرضا

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

حبیب زاده

تاریخ دفاع:

1389/11/30

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن ‌آبادی

داور

 

 

پایان نامه 24

 

موضوع پایان‌نامه:

کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران

نام:

سید علیرضا

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ادیانی

تاریخ دفاع:

1389/10/18

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان‌نیاء رکن‌ آبادی

داور

 

 

پایان نامه 25

 

موضوع پایان‌نامه:

کالبد شکافی جریان‌های وابسته به انگلیس در نهضت مشروطه

نام:

علی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ضیاء بخش

تاریخ دفاع:

1389/08/13

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای مصطفی ملکوتیان

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین حسن غفاری فر

داور

 

 

پایان نامه 26

 

موضوع پایان‌نامه:

جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نام:

محمدعلی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

اسکندری

تاریخ دفاع:

1390/01/20

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل خدادادی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

 

 

پایان نامه 27

 

موضوع پایان‌نامه:

جهانی شدن و حکومت جهانی اسلامی

نام:

سید مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

سیدیان

تاریخ دفاع:

1386/12/16

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

 

 

پایان نامه 28

 

موضوع پایان‌نامه:

راهبردهای سیاسی امام صادق (ع) در برخورد با حکومت طاغوت

نام:

احسان

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

اصولی

تاریخ دفاع:

1390/10/27

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جباری

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

داور

 

 

پایان نامه 29

 

موضوع پایان‌نامه:

تحلیل نقش نخبگان در تحولات سیاسی جامعه اسلامی با تأکید بر فتنه سال 88

نام:

محمود

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

چکانی

تاریخ دفاع:

1391/04/10

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمّدرضا باقرزاده ‌اوّل

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

پایان نامه 30

 

موضوع پایان‌نامه:

جهانی سازی اسلامی (فرصت‌ها و چالش‌ها)

نام:

محسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

شیخ شعاعی

تاریخ دفاع:

1389/12/08

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی نقلبری

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی

داور

 

 

پایان نامه 31

 

موضوع پایان‌نامه:

حج و انسجام امت اسلامی

نام:

مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

اسلامی

تاریخ دفاع:

1390/04/12

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

راهنما

جناب آقای دکتر محسن اسلامی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا احمدی ‌محمد آبادی

داور

 

 

پایان نامه 32

 

موضوع پایان‌نامه:

ساختار حکومت اسلامی

نام:

حیات الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

یوسفی

تاریخ دفاع:

1383/08/19

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

راهنما

جناب آقای داود فیرحی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

پایان نامه 33

 

موضوع پایان‌نامه:

آثار جهاد در روابط بین‌الملل

نام:

قاسم

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

شبان‌نیاء رکن آبادی

تاریخ دفاع:

1383/06/24

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

راهنما

جناب آقای محمدجواد ارسطا

مشاور

 

 

پایان نامه 34

 

موضوع پایان‌نامه:

ارزش‌ها و منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نام:

مجید

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ذوالفقاری

تاریخ دفاع:

1382/06/12

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محمد ستوده آرانی

راهنما

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

مشاور

جناب آقای مصطفی ملکوتیان

داور

 

 

پایان نامه 35

 

موضوع پایان‌نامه:

جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی

نام:

محمدعلی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

میرعلی بیداخویدی

تاریخ دفاع:

1383/07/25

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

راهنما

جناب آقای محمدجواد ارسطا

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

پایان نامه 36

 

موضوع پایان‌نامه:

مبانی مردم سالاری دینی در مقایسه با مبانی دمکراسی لیبرالی

نام:

حمزه علی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

وحیدی منش

تاریخ دفاع:

1383/02/03

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای داود فیرحی

راهنما

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

مشاور

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

داور

 

 

پایان نامه 37

 

موضوع پایان‌نامه:

دین و مردم سالاری در اندیشه امام خمینی (ره)

نام:

سید مصطفی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

صالحی امیری

تاریخ دفاع:

1383/07/21

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

راهنما

جناب آقای داود فیرحی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروز لک

داور

 

 

پایان نامه 38

 

موضوع پایان‌نامه:

لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی

نام:

محسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

رضوانی

تاریخ دفاع:

1383/04/18

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای داود فیرحی

راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا صدرا

مشاور

جناب آقای نجف لک زایی

داور

 

 

پایان نامه 39

 

موضوع پایان‌نامه:

صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی

نام:

حسین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ارجینی

تاریخ دفاع:

1383/07/21

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیمی

راهنما

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

مشاور

 

 

پایان نامه 40

 

موضوع پایان‌نامه:

مقایسه دیپلماسی در اسلام و غرب «با تأکید بر دیپلماسی ایران و آمریکا»

نام:

عباسعلی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

جاوید

تاریخ دفاع:

1384/07/09

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیمی

راهنما

جناب آقای محمد ستوده آرانی

مشاور

جناب آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی

داور

 

 

پایان نامه 41

 

موضوع پایان‌نامه:

اندیشه سیاسی شهید مطهری

نام:

حسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

قربان نیا

تاریخ دفاع:

1375/06/29

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم

راهنما

جناب آقای مصطفی ملکوتیان

مشاور

جناب آقای محمد حسین اسکندری

داور

 

 

پایان نامه 42

 

موضوع پایان‌نامه:

نقش اسلام در شکل گیری انقلاب اسلامی

نام:

محمدجواد

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

نوروزی فرانی

تاریخ دفاع:

1375/06/29

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر محمدرضا تخشید

راهنما

جناب آقای مصطفی ملکوتیان

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیمی

داور

 

 

پایان نامه 43

 

موضوع پایان‌نامه:

توسعه سیاسی در اسلام

نام:

اسماعیل

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

معصومی

تاریخ دفاع:

1375/04/10

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر عبدالعلی قوام

راهنما

جناب آقای محمد حسین اسکندری

مشاور

جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی

داور

 

 

پایان نامه 44

 

موضوع پایان‌نامه:

اندیشه های سیاسی علامه طباطبائی

نام:

روح الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

ملکیان

تاریخ دفاع:

1375/04/04

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان

راهنما

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

مشاور

 

 

پایان نامه 45

 

موضوع پایان‌نامه:

واحد سیاسی در اسلام

نام:

محمدحسین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

برجیان یزدی

تاریخ دفاع:

1375/04/10

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم وافی

مشاور

جناب آقای دکتر عبدالعلی قوام

داور

 

 

پایان نامه 46

 

موضوع پایان‌نامه:

همگرائی در خاورمیانه

نام:

نصرالله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

سخاوتی لادانی

تاریخ دفاع:

1375/04/10

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر عبدالعلی قوام

راهنما

جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی

داور

 

 

پایان نامه 47

 

موضوع پایان‌نامه:

فلسفه سیاسی علامه طباطبائی

نام:

مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

امیدی نقلبری

تاریخ دفاع:

1383/06/28

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا

راهنما

جناب آقای دکتر منصور میر احمدی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 

 

 

  

z