معرفت سیاسی

دوفصل‌نامه علمي ـ تخصصي معرفت سياسي

دو فصل‌نامه علمي- تخصصي «معرفت سياسي»، به منظور بسط و گسترش مطالعات در حوزة دانش سياسي اسلامي، به انتشار مقالات نظري و كاربردي در اين زمينه اقدام مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد، علي‌رغم وجود نشريات عمومي و تخصصي در حوزة علوم سياسي، فقدان نشريه‌اي كه بتواند با ارائه آثار

وزين علمي به رسالت خود در تبيين ديدگاه‌هاي اسلام در اين حوزه جامع عمل بپوشاند، مورد تأكيد صاحب‌نظران است. از اين رو، گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با همكاري معاونت پژوهش، اقدام به انتشار دوفصلنامة علمي - تخصصي معرفت سياسي نموده است تا زمينه‌ساز شناخت آگاهانه اين رشته علمي براي پژوهشگران باشد.

رتبه علمي

علمي-تخصصي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدجواد نوروزي

سردبير

عباس كعبي

مدير اجرايي

حجر حسني سعدي

هيئت تحريريه

حجت‏الاسلام و المسلمين دكتر احمد جهان‏بزرگي - استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه-دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

دكتر محمدباقر خرمشاد-دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي(ره)

حجت‌الاسلام و المسلمين قاسم شبان‌نيا-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت‏الاسلام و المسلمين عباس كعبي -استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت‏الاسلام دكتر داود مهدوي‏زادگان-استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

دكتر منوچهر محمدي-دانشيار دانشگاه تهران

حجت‏الاسلام و المسلمين محمدجواد نوروزي-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

تلفن (تحريريه)

2113482 – 0251

تلفن (اشتراك)

2113474-0251

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

politicsmag@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

 

z