اشتراک

اشتراك نشريات

راهنماي اشتراك نشريات تخصصي ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1. اشتراك به صورت آبونمان پذيرفته مي‌شود؛
2. در صورت تمايل به اشتراك وجه اشتراک را به حساب 0105973001000 به نام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) واريز و اصل فيش بانكي يا فتوكپي آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات كامل خود به نشاني مجله ارسال نماييد؛
3. در صورت تغيير نشاني، اداره نشريات تخصصي را از نشاني جديد خود مطلع نماييد؛
4. كليه مكاتبات خود را با شماره اشتراك مرقوم فرماييد؛
5. بهاي اشتراك خارج از كشور با احتساب هزينه پست سالانه 20 دلار و يا معادل آن مي‌باشد؛
6. لطفاً در ذيل نوع نشريه و مبلغ واريزي و نيز مدت اشتراك خود را مشخص فرماييد.

 

 رديف

عنوان نشريه

يك‌ساله(ريال)

تك‌شماره(ريال)

از شماره تا شماره

1

ماهنامه علمي ـ ترويجي «معرفت»

48.000

4.000

 

2

دو فصل‌نامه علمي‌ـ تخصصي«معرفت سياسي»

20.000

10.000

 

 

 نام نشريه:......................................و..................................و..........................................و...............................

 مدت اشتراك:...............................و........................................و....................................و..................................

 مبلغ واريزي:............................و.........................................و.....................................و....................................

 فرم درخواست اشتراك

 

اينجانب:...................................................... استان:............................ شهرستان:.........................................

خيابان/.كوچه./پلاك:.................................................................................................................................

كدپستي:.................................صندوق‌پستي:......................تلفن (ثابت):.....................(همراه):..................... 09

متقاضي دريافت مجله / مجلات فوق مي‌باشم.

لطفا از شماره‌هاي ذكر شده مجلات به مدت.......................................................................................به آدرس فوق ارسال فرماييد.

در ضمن فيش بانكي به شماره: .................................................مبلغ:.....................................ريال به پيوست ارسال مي‌گردد.

                                                                                                                  امضا

 

 

z